Taxi Zevenaar  thumbnail

Taxi Zevenaar

Published Oct 01, 23
7 min read

Taxi Hoogezand

Dit heeft het risico dat reclame als zodanig minder herkenbaar is. VAN EIGENSCHAPPEN NAAR STRATEGIEËN De eigenschappen van een sociale-mediaplatform als Facebook verklaren waarom sommige strategieën van grote techbedrijven afwijken van de oude economie - maastricht taxi. Het liefst worden platformen onmisbaar. In dat geval zijn ze niet goed te disciplineren door gewone marktmechanismes, zoals het overstappen van consumenten

Dat zien we bij vrijwel alle platformen, of het nu gaat om Amazon, Google of Alibaba. Een belangrijke algemene strategie is het verhogen van de overstapdrempels. taxi tarieven 2022. Voor sociale media en chatdiensten vormen de directe netwerkeffecten zo n overstapdrempel wanneer er geen of beperkt sprake is van open standaarden of interoperabiliteitHet platform krijgt hierdoor meer controle over de toegang tot de gebruikers (Prat en Valletti, 2018). Een tweede strategie is een conglomeratiestrategie, waarbij het platform steeds verder uitbreidt met nieuwe functies, en zijn eigen functies steeds verder integreert in diensten van derden via horizontale, verticale en diagonale integratie. taxi medemblik. Integratie kan het platform inzetten door bestaande bedrijven over te nemen of door zelf (nieuwe) markten te betreden en deze aan het initiële platform te koppelen

Als dit het geval is, kan het platform vervolgens strategieën inzetten die gericht zijn op het optimaliseren van opbrengsten. Zoals eerder beschreven, leidt sensationele inhoud tot meer engagement en dus tot meer verkoopbare advertentieruimte. schiphol taxi tilburg. Zeker als gebruikers door overstapdrempels niet weg willen of kunnen, kan zo n platform de balans tussen inhoud en reclame heel anders leggen dan een klassiek mediabedrijf

Anderzijds wijst de recente daling in gebruik van Facebook in Nederland er op dat ook een groot platform haar reputatie moet bewaken. Platformen concurreren vaak niet op markten, maar om markten. Grote online-platformen zijn een belangrijke toegangspoort voor consumenten tot (online-)diensten en voor aanbieders tot consumenten. Doordat een toegangspoort voor zo veel verschillende doeleinden ingezet wordt, is er sprake van concurrentie omwille van deze poort tussen heel verschillende bedrijven met heel andere verdienmodellen.

Taxi Bodegraven

Deze vorm van concurrentie gaat vaak over de marktgrenzen heen. Innovatie en activiteiten in vele markten kennen we ook uit de oude economie van multinationals. taxi diemen. Het nieuwe is dat de techbedrijven paradoxaal genoeg zowel meer als minder concurrentie ervaren dan multinationals. Meer, omdat de technologische ontwikkelingen snel gaan en markten daardoor minder stabiel zijn

DE MEDEDINGINGSWET De vraag is hoe de Mededingingswet toegepast kan worden bij platformmarkten (Petit, 2016). Het heeft weinig zin om de Mededingingswet toe te passen als het niet te voorzien is dat er ergens nu of in de toekomst schade ontstaat als gevolg van het gedrag van een marktpartij. taxi naar schiphol. De platformeconomie biedt hierbij voor de mededingingsautoriteiten een aantal uitdagingen

Bredere effecten In veel markten kan een schadetheorie opgebouwd worden door te kijken naar de effecten op de concurrentie of de afnemers op die markt. Maar bij platformen is dat extra uitdagend (engelse taxi 3 letters). Zo is het goed mogelijk dat de ene kant van de markt goed werkt (voldoende concurrentie om de adverteerders), maar de andere kant van de markt wel problemen kent (te veel advertenties)

Zo kan het zijn dat een winstgevende markt een andere markt subsidieert (denk aan het winstgevende Amazon Web Services dat de eventuele verliezen op het e-commerce-platform compenseert). Of dat concurrentie eigenlijk helemaal niet om consumenten gaat, maar om talent - taxi salzburg airport. De vraag is hoe om te gaan met die bredere effecten

De koninklijke weg is om publieke belangen in aparte wetgeving te borgen, al is dat ook niet altijd eenvoudig - jordans taxi. Innovatie en de counterfactual Zijn platformen goed voor innovatie? Ja zeggen alle mensen die zich vroeger moesten behelpen met Altavista en al jaren de vruchten plukken van Google Search. Ja zeggen ook de mensen die naar de imposante R&Duitgaven van de platformreuzen kijken

Taxi Heesch

Een goede schadetheorie bij platformen moet vaak iets over innovatie zeggen, maar de counterfactual is moeilijk te omschrijven. Wat zou er met innovatie gebeurd zijn zonder het bovengenoemde gedrag? Deze vraag is lang niet altijd eenvoudig, maar hoeft niet vruchteloos te zijn. taxi barneveld. Zo stond de Europese Commissie de fusie tussen Dow en Dupont slechts toe op voorwaarde dat vrijwel alle R&D-activiteiten van Du, Pont elders zouden worden ondergebracht omdat er anders te veel innovatiekracht verloren zou gaan

Hoeveel gaan consumenten erop achteruit als gevolg van dergelijk gedrag? Als dat niet kan, omdat het om toekomstige situaties gaat, dan is toch een plausibele inschatting gewenst. taxi driver movie. Dergelijke inschattingen zijn bij platformen nog lastiger dan bij gewone markten omdat het naast de concurrentie als zodanig vaak niet over directe korte termijneffecten op prijzen gaat, maar over aandacht, data of andere moeilijk meetbare parameters zoals innovatie

Het causale verband duiden is lastig, maar toch kan het wel en Sociale platforms maximaliseren de aandacht van de gebruiker gebeurt het ook - taxi vianen. Of kan er worden volstaan met laten zien dat er sprake is van een feitelijke concurrentiebeperking en is het is dan aan partijen om aan te tonen dat de welvaart daarmee gediend is? Genezen of voorkomen? Mededingingsautoriteiten zien het toenemend belang van platformen

Ook de nationale mededingingsautoriteiten laten zich niet onbetuigd. Zo onderzoekt het Bundeskartellamt praktijken van Facebook en heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onder meer onderzoek gedaan naar Thuisbezorgd. nl, Booking (taxi schiphol kosten). com, Funda, nepnieuws en videostreaming-platformen. Deze onderzoeken tonen aan dat niet alle acties van platformen een hard ingrijpen vergen, of zelfs een overtreding zijn

Vooral omdat het voorkómen van schade die kan volgen uit de onaantastbare machtpositie van een platform beter kan zijn dan het achteraf genezen, is het de vraag of de concurrentie niet soms meer gebaat is bij een preventieve benadering (taxi goedkoop). HOE VERDER? Het is onmiskenbaar dat platformen de autoriteiten voor een aantal nieuwe uitdagingen stellen, maar het gaat te ver om alles wat we kennendoen bij het grofvuil te zetten

Taxi Utrecht Centraal

Daarnaast zijn niet alle platformproblemen een concurrentieprobleem. goedkope taxi amersfoort. Om met de platformen om te gaan hebben we vier suggesties. Holistisch Om recht te doen aan het bijzondere karakter van concurrentie in de platformeconomie is er een brede ( holistische ) interpretatie nodig van relevante markten en gedragseffecten. Een pleidooi voor een brede aanpak betekent niet het alsmaar oprekken van de reikwijdte van de MededingingswetDit kan fundamentele gevolgen hebben voor bestaande markten, en vereist een blik die over de eerder afgebakende marktgrenzen heen gaat. Het is wenselijk dat er niet te veel afhankelijkheid van één platform ontstaat. Voor zowel consumenten als producenten is het goed om meerdere opties te hebben. taxi 8 personen. Mocht een platform zich toch gaan ontwikkelen tot een onmisbare schakel voor een deel van de economie, dan zal de ACM het gedrag van het platform met behulp van het mededingingsrecht toetsen

Toch is dat maar de vraag. De essentie is wat de effectieve maatregelen zijn die de concurrentie laten werken. Soms helpen boetes, maar in andere gevallen zijn minder vergaande acties effectiever zoals een concrete aanwijzing dat men zich, op straffe van een boete, in de toekomst op een bepaalde manier dient te gedragen, de inzet van het consumentenrecht of het geven van guidance.

Zo doet de ACM onderzoek naar effectieve informatievoorziening over het datagebruik van apps in de app stores. Hierdoor kunnen consumenten bewustere keuzes maken, en kan privacy een concurrentieparameter worden voor apps (ACM, 2018) - taxi sneek. Naast het inzetten van het consumentrecht kunnen ook binnen 56 Jaargang 103 (4768S) 20 december 201856 Publieke belangen ESB de Mededingingswet vaker maatregelen genomen worden die tegemoet komen aan de noodzaak om soms snel op te treden en zo een concrete gedragsverandering te bewerkstelligencom door marktpartijen toezeggingen gedaan om enkele voor de mededinging risicovolle clausules niet meer te gebruiken (taxi vianen). Goede en tijdige vergelijking van alternatieven In het artikel van Wiedijk en Van Dongen (2018, in dit dossier) worden er diverse alternatieve beleidsinstrumenten besproken om het gedrag van platformen te disciplineren. taxi bolt. Het is goed wanneer de ACM in een vroegtijdig stadium (voordat een zaak zich aandient) met ministeries afstemt welk bestaand of nieuw instrument in welke situatie het meest effectief zal zijn, opdat men beter kan anticiperen op eventuele toekomstige problemen

Latest Posts

Feest Tiel

Published May 14, 24
3 min read

Familie Paas Feest

Published May 07, 24
6 min read

Feest

Published May 05, 24
7 min read